انجمن پیام کوتاه ایران

ثبت نام
نکته۱ : پس از ثبت نام، به حساب کاربری خود وارد شوید و تصویر مدارک را بارگزاری نمایید.

نکته۲ : همه اعضا، ابتدا در سطح ۳ ثبت نام می شوند. پس از ارسال تصاویر برابر اصل شده مدارک به آدرس انجمن و بررسی نهایی سطح اصلی عضو انتخاب می شود.

نکته۳ : در ابتدای ثبت نام همه اعضا می بایست مبلغ یک میلیون ریال حق عضویت سطح ۳ را از طریق بخش "حساب مالی" -> "پرداخت حق عضویت سالیانه" ( در پنل کاربری اعضا ) واریز نمایند. در صورتیکه پس از تایید مدارک، عضو به سطوح بالاتر ارتقا داشته باشد، مابه تفاوت حق عضویت را در آن زمان پرداخت می نماید.